1 –Via www.vernissageshop.eu kan de koper werken van Mark Van Eygen kopen. Deze werken staan op de website www.vernissageshop.eu en zijn niet te koop via een tussenpersoon zoals een galerie.

2 – De koper aanvaardt onderstaande verkoopsvoorwaarden  door het vakje met de verkoopsvoorwaarden aan te vinken.

3 – Verkooporder: elk kunstwerk bevat korte informatie over de aard en afmetingen. De koper plaatst het gekozen werk in het winkelmandje en geeft daarbij de nodige informatie over zichzelf, of hij een User account heeft. Hij neemt daarbij nota van de transportkosten die apart te betalen zijn.

Binnen de 48 krijgt hij antwoord of het artikel beschikbaar is, en hij zal dan pas tot de betaling overgaan. Mocht het werk toch niet meer beschikbaar zijn, krijgt hij daarover een mail en gaat de verkoop niet door.

  1. Prijs en betaling: De prijs van het werk staat bij de info over het werk. De prijs van het transport is afhankelijk van verschillende factoren: grootte en gewicht van het werk, maar ook de afstand, het land… In de antwoordmail op de vraag of het werk nog beschikbaar is, zal een voorstel gedaan worden over het transport. Ofwel maakt de koper gebruik van de koerierdienst en neemt hij de kosten voor zijn rekening, ofwel neemt hij contact op om samen met de verkoper een regeling uit te werken tot beider tevredenheid.

5 –Aflevering van de kunstwerken:

Bij aflevering door een koeriersbedrijf zal de koper onmiddellijk controleren of het werk in goede staat is aangekomen. Indien er enige schade is zal hij dat onmiddellijk melden aan de verkoper, met bijkomend visueel bewijs. In geval van schade zal het koeriersbedrijf aansprakelijk zijn.

Wanneer de koper het werk zelf afhaalt bij de verkoper, of wanneer de verkoper zelf het werk brengt,  zal de koper samen met de verkoper het werk controleren, en zal de koper achteraf geen verhaal hebben over mogelijke schade.

De levering van de kunstwerken gebeurt op het adres vermeld op het besteloverzichtsformulier. tijdens de kantooruren en volgens de procedures die zijn vastgelegd door de vervoerder die bij de bestelling is gekozen. De Koper dient zich te informeren over de procedures en leveringsschema’s die door de verschillende leveringsdienstverleners worden toegepast. Verplichtingen met betrekking tot de levering van de bestelling, dat wil zeggen het respecteren van de opgegeven schema’s, de kwaliteit van de verpakking voor het kunstwerk, evenals de conformiteit van het latere zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper, www.vernissageshop.eu zal in geen geval worden gehouden aansprakelijk voor niet-nakoming door de Koper, die het recht heeft om een ​​klacht in te dienen tegen de bezorgdienstverlener. De koper moet, zodra hij de bestelling ontvangt, de staat van het kunstwerk controleren en een eventuele reservering onmiddellijk en schriftelijk melden, uiterlijk binnen 48 uur, aan www.vernissageshop.eu die deze overdraagt ​​aan de verkoper.

6 – HERROEPINGSRECHT Overeenkomstig artikel L.121-21 (wet van 17 maart 2014 betreffende het verbruik) van de verbruikscode, beschikt de Koper over een termijn van 14 dagen vanaf de levering van het Kunstwerk om gebruik te maken van zijn herroeping bij de Verkoper, zonder enige kosten of reden. De koper kan zijn/haar herroepingsrecht gebruiken door een e-mail te sturen naar het volgende adres. www.vernissageshop.eu zal dan verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de annulering door de koper en zal de terugbetaling verwerken binnen 14 dagen na de datum waarop www.vernissageshop.eu .vernissageshop.eu werd geïnformeerd over de uitoefening van zijn/haar herroepingsrecht door de Koper. De terugbetaling is van toepassing op de door de koper betaalde prijs van het kunstwerk, evenals op de verzendkosten van de retourzending. De geretourneerde kunstwerken die door de koper beschadigd of vervuild zijn, worden niet geaccepteerd, noch terugbetaald, www.vernissageshop.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen.

7 – WETTELIJKE GARANTIE De Verkoper verbindt zich ertoe de wettelijke garanties van de Koper te respecteren en uit te voeren, namelijk : de garantie van niet-naleving en de garantie van verborgen gebreken.

8 – OVERMACHT In geval van overmacht kan de uitvoering van het contract worden opgeschort of, indien het is voltooid, de ontbinding van de verkoop veroorzaken. Uitdrukkelijk worden beschouwd gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken, dwz een gebeurtenis die buiten de macht van de schuldenaar ligt en die redelijkerwijs niet kon worden verwacht op het moment van de overeenkomst tot stand komt, en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen. De partij die zich op overmacht beroept, dient de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, evenals bij het verstrijken daarvan.

9 – INTELLECTUELE EIGENDOM De Verkoper garandeert dat hij/zij de auteur is van het gecedeerde Kunstwerk en dat het laatste geen van kracht zijnde wetten, voorschriften en normen schendt of de rechten van derden aantast. Hij/zij verbindt zich ertoe www.vernissageshop.eu en de koper te beschermen in geval van enige actie van een derde partij over het afgestane ​​kunstwerk, als onderdeel van de garantie van stil bezit. Bij de verkoop wijst de verkoper aan de koper het materiële substraat van het kunstwerk en zijn vertegenwoordigingsrechten op het kunstwerk toe. De verkoper behoudt echter zijn/haar morele recht op het kunstwerk en de rechten met betrekking tot de reproductie ervan.

10 – GEGEVENSBESCHERMING www.vernissageshop.eu verzamelt en bewaart de persoonsgegevens van de Koper en de Verkoper om een ​​correcte uitvoering van deze voorwaarden te verzekeren.